TERF

 • Deze afkorting staat voor: Trans-Exclusionary Radical Feminist. Deze Engelse afkorting die gebruikt wordt voor mensen die zichzelf als feminist beschouwen, maar een feminisme aanhangen dat zich enkel richt op cis vrouwen en zo trans vrouwen uitsluit. 

 • TERF’s willen niet dat trans vrouwen toegang krijgen tot vrouwenrechten of bepaalde ruimtes. Dat kan gaan over ‘vrouwentoiletten’, feministische events... Ze spreken zich vaak ook negatief uit over non-binaire personen.  

Trans man

 • Iemand die bij de geboorte wettelijk geregistreerd werd als vrouw op basis van zijn geslachtsdelen maar een mannelijke genderidentiteit heeft.

Trans vrouw

 • Iemand die bij de geboorte wettelijk geregistreerd werd als man op basis van haar geslachtsdelen, maar een vrouwelijke genderidentiteit heeft.

Trans(gender)

 • Een term die beschrijft dat het geslacht dat je toegewezen werd bij de geboorte niet overeenkomt met je genderidentiteit. Als je bij de geboorte bijvoorbeeld het vrouwelijk geslacht toegewezen werd, maar je voelt je geen vrouw, dan ben je trans(gender). Als dit wel overeenkomt dan ben je cisgender. (zie: Cisgender

 • Trans is een verkorte vorm van transgender. Bij personen gebruik je trans als een bijvoeglijk naamwoord om duidelijk te maken dat de persoon meer is dan transgender. Zeg dus ‘trans(gender) persoon’ en niet ‘een transgender’ of ‘een trans(gender)persoon’. 

 • Het is niet nodig om het bijvoeglijk naamwoord ‘trans’ in ieder individueel geval te gebruiken. Als het trans zijn van de persoon die je wil vermelden niet relevant is voor het nieuws dat je brengt, dan kan je hen simpelweg omschrijven als ‘persoon’, vrouw’ of ‘man’ (afhankelijk van de persoons specifieke genderidentiteit). 

 • Kijk hier naar een video over het verschil tussen transgender en cisgender. 

 • Trans*: Naast trans en transgender werd ‘trans*’ ook een tijdje gebruikt. Er kwam echter kritiek vanuit een deel van de trans gemeenschap op deze term. ‘Trans*’ is lastig om uit te spreken, en het woord ‘trans’ was op zich al een wijdverspreide en veelgebruikte parapluterm. 

  • De asterisk (*) heeft een oorsprong in de computerwereld waar die wordt ingegeven na een zoekterm om aanvullingen op de term te tonen. Met trans* bedoelde men dus dat alle soorten identiteiten die afwijken van de cisgendernorm erbij horen (transgender, genderqueer, agender, etc.). 

  • Hoewel het doel was om meer inclusief te zijn, had de term voor sommigen een omgekeerd effect omdat het impliceerde dat niet-binaire trans personen niet welkom waren onder de al bestaande parapluterm ‘trans’. Tegenwoordig wordt trans gebruikt als een even brede en inclusieve term, waardoor ‘trans*’ eerder in ongebruik raakte. 

Transfobie

 • De letterlijke vertaling van fobie is ‘angst’. Bij transfobie is maar zeer zelden sprake van échte angstgevoelens, maar vooral van afkeer, onbegrip en vooroordelen. Hierdoor ontstaat een negatieve houding tegenover trans personen, hun genderexpressie en genderidentiteit. Dit kan leiden tot discriminatie en zelfs fysiek geweld

Transitie

 • Een transitie is het veranderingsproces waarbij trans en non-binaire personen stapsgewijs en bewust veranderingen maken in hun leven om als hun werkelijke genderidentiteit te kunnen leven. Iemand gaat dus in transitie omdat de genderidentiteit niet (volledig) overeenstemt met het geslacht dat werd toegewezen bij de geboorte en de gendernormen en verwachtingen die daaraan gekoppeld worden. Een transitie komt voort uit de wens je uit te drukken zoals je bent, en je goed en jezelf te voelen, zowel mentaal als fysiek. 

 • Je kan op heel veel verschillende manieren een transitie doormaken, en kiezen wat het beste bij je past. Niet elke trans of non-binaire persoon wil of kan 'in transitie gaan'. Wie dat wel wil, doet dat vaak op heel andere manieren. Een transitie is een individueel proces. De stappen en het tempo zijn steeds afhankelijk van ieders persoonlijke noden, behoeften en mogelijkheden.  

 • Vaak wordt er een onderscheid gemaakt tussen psychosociale, medische en juridische transitie. 

 • Een psychosociale transitie kan gepaard gaan met een nieuwe roepnaam, experimenteren met kleding en kapsel, gebruik maken van hulpstukken zoals binders of ander corrigerend ondergoed ... 

 • Wie medisch in transitie gaat, kiest voor medische opties zoals logopedie, hormoontherapie, of operaties. 

 • Ook juridisch kan je in transitie gaan. Dan laat je bijvoorbeeld de ‘M’ op je identiteitskaart aanpassen naar een ‘V’, of verander je officieel van voornaam. 

Transnorm/transnormatief

 • De manier waarop sommige trans ervaringen en lichamen als norm gezien worden door het dominante medische en gender-binaire model.   

 • De transnorm geeft de voorkeur aan binaire trans identiteiten, zoals trans mannen en trans vrouwen, tegenover niet-binaire (trans) identiteiten, zoals non-binair, genderfluïde, enz. De transnorm zorgt er voor dat trans personen vaak enkel erkend en bevestigd worden als ze een medische transitie doorlopen. Dat wordt bijvoorbeeld duidelijk wanneer iemand verontwaardigd reageert als die hoort dat een trans persoon geen genderbevestigende chirurgie wil.   

 • Voor sommige trans personen is een medische transitie een centraal onderdeel is van hun gendertransitie. Maar de transnorm zorgt voor een marginaliserend effect voor wie geen medische transitie kan of wil doormaken. Het is ook de reden waarom trans personen die geen medische ingreep wensen, of zich niet als mannelijk of vrouwelijk identificeren, worden weggezet als “niet echt trans”. In dat opzicht is transnormativiteit schadelijk. 

Transseksualiteit / Transseksueel

 • Deze term werd vroeger gebruikt om trans personen aan te duiden die specifiek kozen voor geslachtsbevestigende operaties en behandelingen. Ze leefden vaak ook binnen de binaire gendernormen. Hoewel sommige mensen nog kiezen om zich zo te identificeren, wordt de term vooral gezien als verouderd taalgebruik. Door het deel ‘seks’ lijkt het woord gelinkt aan seksuele oriëntatie, seks of seksuele voorkeuren. Dat is ook een reden waarom we niet meer over transseksualiteit spreken. 
 • Tegenwoordig hangt er een negatieve weerklank aan de term vanwege de grote nadruk op het medische aspect. Door deze nadruk is de term bovendien niet inclusief voor heel wat trans personen.

Travestie / Travestiet / Travesties (Ook: Crossdressing / Crossdresser)

(Zie: crossdressing)