Ben jij benieuwd wat de partijen vinden over de familie en directe omgeving van LGBTI+ personen? Dat lees je hier!

Çavaria bracht in juni 2023 haar eisenpakket uit. We vroegen de politieke partijen om onze eisen op te nemen in hun partijprogramma’s. 

Per eis lees je in de tweede kolom wat de partijen in hun programma schreven over die eis. Er staat een '=' boven als hun intentie volledig overeenkomt met onze eis, een '≠' als dat niet zo is. Als er geen tekst staat, is dat omdat het onderwerp niet aan bod komt in het partijprogramma. Wanneer de partijen algemenere termen gebruiken zoals ‘diversiteit’ en ‘discriminatie’, gingen we na of ze daaronder ook seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie en seksekenmerken begrepen. 

Daarnaast vroegen we de partijen ook een reactie op ons eisenpakket. Die reactie lees je in de derde kolom.

De symbolen betekenen het volgende: 

– – : zeer mee oneens 

– : oneens 

+ : eens 

++ : zeer mee eens 

/: de partij gaf geen beoordeling omdat ze geen standpunt heeft over de eis of omdat een symbool onvoldoende het standpunt van de partij weergeeft. 

Met een ‘eens’ of ‘zeer mee eens’ engageert de partij zich om de eis de volgende beleidsperiode mee te realiseren. 

Disclaimer: we vroegen enkel de reactie van partijen die de kiesdrempel halen, in het verleden regelmatig meewerkten aan LGBTI+ inclusie, een partijfilosofie hebben die niet fundamenteel ingaat tegen mensenrechten en niet structureel een anti-LGBTI+ verhaal brengen. 

Bezoek je deze pagina op je smartphone? Draai dan best je scherm horizontaal. Zo is de tabel het best zichtbaar.

Icoontje van smartphone dat wordt gekanteld naar horizontale positie

Het statuut van pleegouder voorziet dezelfde sociale rechten als voor biologische ouders.

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v +
logo groen

≠ 

We versterken de zoektocht naar pleegouders en geven hen meer sociale rechten.  

Tenslotte willen we ook de wetgeving aanpassen zodat pleegouders bij langdurige pleegzorg ook toegang krijgen tot ouderschapsverlof.   

++
logo nva

≠  

Het ouderschapsverlof wordt ook mogelijk gemaakt voor pleegouders. 

++
logo open vld -
logo pvda +
vlaams belang logo Niet gevraagd
logo vooruit

≠ 

In het bijzonder werken we voor pleegouders administratieve lasten weg door procedures te vereenvoudigen of te digitaliseren en geven we pleegouders voor langdurige pleegzorg toegang tot ouderschapsverlof. 

++

 

Er is een wettelijk kader voor sociale ouders. Dit zijn mensen die naast de juridische ouders een belangrijke rol spelen in de opvoeding van het kind en een bijzondere affectieve band met het kind hebben. Dat kan de partner van een van de juridische ouders zijn, een dicht familielid, een bekende donor of een mede-opvoedend koppel.

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v ++
logo groen ++
logo nva --
logo open vld +
logo pvda /
vlaams belang logo Niet gevraagd
logo vooruit

We ontwerpen een kader voor meerouderschap in het belang van het kind. Zo maken we het mogelijk dat er ook voor sociale ouders naast de “juridische” ouders een belangrijke rol weggelegd is in de opvoeding van het kind.

+

 

 

Er is een wettelijk kader voor draagouderschap dat geen onderscheid maakt op basis van de seksekenmerken, seksuele oriëntatie of genderidentiteit van de wensouder(s). Het respecteert de belangen van het kind en bouwt voldoende psychologische en financiële ondersteuning in voor de draagouder en wensouder(s). 

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v

≠ 

We maken werk van een wettelijk kader voor altruïstisch, hoogtechnologisch draagmoederschap, maar verbieden commercieel draagmoederschap. Wel hebben we begrip voor homokoppels die beroep doen op een zus die draagmoeder is en daarbij de eigen eicel gebruikt.  

Minstens een van de wensouders moet dus genetisch materiaal aanleveren. Het aanleveren van de eicel door de draagmoeder zou betekenen dat zij ook de genetische moeder van het kind is. Dit kan de situatie nog complexer maken. We willen dit dan ook zo veel mogelijk vermijden. Wel hebben we begrip voor het feit dat mannelijke homokoppels beroep doen een zus die draagmoeder is en daarbij ook de eigen eicel gebruikt. 

We pleiten voor een verplichte tussenkomst van de centra voor medisch begeleide voortplanting om draagmoederschap te faciliteren, de partijen te selecteren en medische, juridische en psychologische begeleiding te bieden aan alle partijen.  

+
logo groen

 

In vitro fertilisatie (IVF) maakt dat wensouders die zelf geen kinderen kunnen krijgen, beroep kunnen doen op een draagouder.  

++
logo nva

≠ 

Er wordt een wetgevend kader ontwikkeld voor draagmoederschap waarbij er geen genetische band is tussen de draagmoeder en het kind.  

++
logo open vld

≠  

We zorgen daarbij voor een degelijk wettelijke kader zodat de wensouders de juridische ouders zijn vanaf de geboorte. Op deze manier maken we het mogelijk dat mensen in ons land dit binnen de wet en met de nodige rechtszekerheid kunnen doen.  

++
logo pvda +
vlaams belang logo Niet gevraagd
logo vooruit

We creëren een wettelijk kader voor altruïstisch draagouderschap voor wensouders waarvan is gebleken dat een zwangerschap medisch of biologisch onmogelijk is omdat alle andere medisch begeleide bevruchtingstechnieken niet van toepassing zijn. Ook alleenstaande wensouders en LGBTQI+-koppels komen hiervoor in aanmerking. We verankeren de medische en psychologische begeleiding door erkende fertiliteitscentra en vereisen het sluiten van een voorafgaande overeenkomst door alle betrokkenen. Na controle en bekrachtiging van deze overeenkomst door de familierechtbank, verkrijgen de wensouders vanaf de geboorte automatisch alle ouderlijke rechten. Het kind zal daardoor automatisch van hen afstammen, en homo-mannen worden automatisch erkend als (mee-)vader. Ook de draagouder verkrijgt alle rechten die met een zwangerschap gepaard gaan, inclusief het recht op abortus. 

Aan de andere kant moeten mensen ook kunnen kiezen om gewenst zwanger te zijn 

voor een ander. Draagouderschap werd jaren geleden al medisch mogelijk gemaakt. De wetgever kan dit niet langer negeren. Wij geloven dat wensouders en draagouders die keuze zelf kunnen maken als ze daarbij goed geïnformeerd, ondersteund en begeleid worden. Altijd met het belang van het kind voorop. 

++

 

Er is grondig onderzoek naar de invoering van commercieel draagouderschap.

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v

≠ 

cd&v verzet zich daarbij tegen commercieel draagmoederschap. Het aanbieden van draagmoederschap met een winstoogmerk houdt een verzakelijking van het lichaam in. Het kind wordt dan bij wijze van spreken koopwaar. Hier kunnen we als partij niet in meegaan. Het pasgeboren leven is kostbaar, maar ook kwetsbaar en moet zoveel mogelijk beschermd worden.  

-
logo groen

  

Voor Groen gaat het belang van het kind en dat van de draagouder voor op die kinderwens en zijn commerciële praktijken in binnen- en buitenland uit den boze.

--
logo nva

≠ 

Daarnaast verbieden we commercieel draagmoederschap. 

--
logo open vld -
logo pvda -
vlaams belang logo Niet gevraagd
logo vooruit

≠  

Zwanger zijn voor een ander mag nooit een job zijn. Draagouderschap uit winstbejag is verboden. Alleen zo beschermen we draagouders en garanderen we de juiste zorg en begeleiding. 

--

 

Adoptie is toegankelijk voor alle ouders, zonder onderscheid op basis van identiteitskenmerken zoals seksuele oriëntatie, genderidentiteit of seksekenmerken.

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v +
logo groen ++
logo nva ++
logo open vld ++
logo pvda

We maken adoptie en pleegouderschap toegankelijk voor alle ouders, zonder onderscheid op basis van geslacht, seksuele oriëntatie of genderidentiteit.  

++
vlaams belang logo Niet gevraagd
logo vooruit ++

 

Er zijn samenwerkingen met landen die adoptie door LGBTI+ personen toestaan.

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v +
logo groen +
logo nva ++
logo open vld ++
logo pvda +
vlaams belang logo Niet gevraagd
logo vooruit /

 

Er is geen regelgeving die internationale adoptie door LGBTI+ personen verhindert.

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v ++
logo groen +
logo nva +
logo open vld ++
logo pvda +
vlaams belang logo Niet gevraagd
logo vooruit

≠ 

We gaan voor een grondige hervorming van het huidige adoptiesysteem. We maken adoptie enkel nog mogelijk op initiatief van herkomstlanden. We centraliseren de adoptiebemiddeling bij de Vlaamse Centrale Autoriteit. 

/

 

Pleegouderschap is toegankelijk voor alle ouders, zonder onderscheid op basis van identiteitskenmerken zoals seksekenmerken, seksuele oriëntatie of genderidentiteit. 

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v +
logo groen ++
logo nva ++
logo open vld ++
logo pvda

Op vlak van adoptie en pleegouderschap ontbreekt een duidelijk wettelijk kader om onderscheid op basis van seksuele geaardheid of gender te verbieden. Ambtenaren, agenten en hulpverleners hebben opleiding en vorming nodig over de nieuwe wetgeving om misverstanden, onhandige vragen en administratieve rompslomp te vermijden. In het algemeen geldt dat alle personeel, dat in contact staat met het publiek, meer over de thematiek gesensibiliseerd moet worden.  

++
vlaams belang logo Niet gevraagd
logo vooruit ++

 

Er is een juridische regeling voor meerouderschap waardoor meer dan twee mensen juridisch ouder kunnen zijn van een kind.

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v

≠ 

Het concept van ‘meerouderschap’, waarbij ook de geboorte- of eerste ouders van het geadopteerde kind een erkende rol blijven spelen, moet juridisch onderzocht en uitgewerkt worden. 

+
logo groen ++
logo nva --
logo open vld ++
logo pvda /
vlaams belang logo Niet gevraagd
logo vooruit

We ontwerpen een kader voor meerouderschap in het belang van het kind. Zo maken we het mogelijk dat er ook voor sociale ouders naast de “juridische” ouders een belangrijke rol weggelegd is in de opvoeding van het kind. 

/

 

De verklaring van wettelijk samenwonen staat open voor meer dan twee personen.

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v -
logo groen +
logo nva --
logo open vld

≠  

We streven naar een inclusieve aanpak die verschillende leefstijlen ondersteunt door flexibele woonvormen te faciliteren. Kinderen die voor hun ouders willen zorgen, grootouders die kleinkinderen in huis nemen, jongeren die willen samenwonen, mensen die willen woningdelen, een groep gepensioneerden die willen samenwonen in plaats van naar een woonzorgcentrum te gaan… Zij worden geconfronteerd met fiscale nadelen of komen in de problemen als iemand uitkeringstrekkend wordt. We werken de regelgevende drempels hierrond weg.  

--
logo pvda /
vlaams belang logo Niet gevraagd
logo vooruit /

 

België erkent familiebanden die in het buitenland gevormd zijn, zoals huwelijken, geregistreerde partnerschappen en ouderschappen. De bewijslast houdt rekening met andere vormen van documentatie die in het buitenland gangbaar zijn.

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v -
logo groen ++
logo nva -
logo open vld -
logo pvda /
vlaams belang logo Niet gevraagd
logo vooruit /

LGBTI+ in familie en directe omgeving buiten çavaria’s eisen 

PartijWat ze zeggen in hun partijprogramma
logo cd&v 
logo groenGezinnen bestaan niet altijd uit één vader en één moeder. Éénouderschap, ouders van hetzelfde geslacht, transgender ouders, samengestelde gezinnen en meeroudergezinnen zijn normaal. Kind én ouder verdienen dezelfde zekerheid als het 'traditionele’ gezin, ongeacht de gezinssituatie of de woonvorm. De politieke en maatschappelijk context is hier nog niet altijd op aangepast. Daar willen we ruimte voor creëren in wetgeving en verlofsystemen.   
logo nva 
logo open vld 
logo pvda 
vlaams belang logo 
logo vooruit 

Op 9 juni 2024 was het zover: dan stonden we in de rij voor de stembureaus. Met de slogan ‘Stem voor ons allemaal’ trok çavaria naar de verkiezingen in juni!  Want een ‘Stem voor ons allemaal’ is een stem voor gelijke LGBTI+ rechten, voor een toekomst waar je kan zijn wie je wil zijn. 

Benieuwd naar de andere thema's? Ontdek ze hier!