Als socio-culturele organisatie werkt çavaria met een meerjarenplanning voor haar beleid. Om de vijf jaar kijken we grondig naar onze visie en missie, naar onze positie in de maatschappij, naar onze sterktes en zwaktes. We bekijken wat onze doelen zijn voor de komende beleidsperiode, en hoe we deze kunnen bereiken. Dat doen we in een participatief proces, samen met de LGBTI+ gemeenschap en belangrijke partners. 

Met deze website willen we uitnodigen om mee na te denken over çavaria in de periode van 2021-2025. We herbekijken onze visie en missie, daarvoor vertrekken we vanuit onze huidige visie en missie en nemen elementen onder de loep waarvan we aanvoelen dat ze niet meer helemaal kloppen. Tergelijkertijd willen we ook elementen bespreken die ontbreken in onze huidige visie en missie. Via de discussie van vijf beleidsuitdagingen willen we inzoomen op knelpunten die çavaria tegenkomt en zaken waarin çavaria keuzes moet maken en verschillende wegen zou kunnen inslaan. Maar er zijn uiteraard ook thema's en onderdelen van onze werking die niet ter discussie staan in die we sowieso willen opnemen in ons beleidsplan.

  Missie en visie

  Çavaria is in de afgelopen jaren als organisatie enorm gegroeid. Daardoor komen we voor nieuwe structurele uitdagingen te staan. Uiteraard is ook de wereld rond ons niet blijven staan en komen we door tendensen in onze maatschappij en binnen de LGBT+ gemeenschap nieuwe uitdagingen tegen. Een SWOART analyse bevestigt dat we in verschillende structurele en inhoudelijke kwesties als organisatie verschillende richtingen kunnen uitgaan. Onze werking is veranderd, onze maatschappij verandert constant – bijgevolg moeten we ook zien of onze missie en visie nog reflecteren waar wij als çavaria voor willen instaan. En op welke manieren kunnen we onze missie en visie gedragen en authentiek omzetten in ons meerjarig beleidsplan, onze jaarplanning, en onze dagelijkse werking?

  In dit document vind je de huidige missie, visie en strategie van çavaria. We geven aan, welke onderdelen we willen herbekijken en ook welke onderdelen ontbreken. Dit document dient als startpunt om missie, visie en strategie van çavaria 2021-2025 te bespreken.

  SWOART

  Deze vragen zijn een oefening in benoemen wat er wringt, pijnpunten en kruispunten actief en met een open ingesteldheid benaderen en als kansen zien. Om een gedragen beslissing te kunnen nemen, willen we deze vragen met onze interne en externe stakeholders bespreken. Op basis van hun input kunnen we onze missie en visie bespreken, als ook strategische doelstellingen voor de komende beleidsperiode bespreken. Als we naar de vijf beleidsuitdagingen kijken waarop onze discussies zich focussen, zien we veel samenhangen tussen deze uitdagingen. De eerste twee beleidsuitdagingen kijken kritisch naar de structuur en werking van çavaria: Moet çavaria meer inzetten op eerstelijnswerking en vooral voor individuele LGBT+ personen opkomen, of moeten we versterkt inzetten op tweedelijnswerking en op onze rol als expertisecentrum en lobby-orgaan inzetten? Op welke manier kunnen we beiden met elkaar verenigen? En wat is de rol van çavaria als koepel van socio-culturele verenigingen? De thema’s omgaan met polarisatie, intersectionaliteit en superdiversiteit hangen nauw samen: ze geven aan dat onze maatschappij steeds diverser wordt, en dat we naar manieren zoeken waarop we op een positieve en bewuste manier met deze diversiteit in onze maatschappij en in de LGBT+ gemeenschap kunnen omgaan. Dit zijn complexe en gevoelige discussies, en we willen op basis van input vanuit onze achterban en stakeholders op een gedragen manier met deze thema’s omgaan. Het thema participatie en betrokkenheid vormt de brug tussen structurele vragen en maatschappelijke tendensen waarop we moeten inspelen: moet çavaria herbekijken op welke manier we onze werking baseren op wat er leeft in de bredere LGBT+ gemeenschap? We kunnen niet iedereen vertegenwoordigen maar wel voor alle LGBT+ opkomen. Hoe kunnen we ervoor zorgen om ook diegenen niet in aangesloten verenigingen of regenbooghuizen te horen?

   

  Hoe?

  Voor elke van de vijf beleidsuitdagingen zijn er telkens een theoretische achtergrondtekst, waarin we de probleemstelling beschrijven, en een concreet voorbeeld dat als start van de discussie dient. Op de discussiemomenten baseren we ons op de voorbeelden, maar wie graag wat meer achtergrondinformatie heeft, kan ook de achtergrondteksten erbij nemen. De discussies van de verschillende thema's lopen misschien in elkaar over, maar dat is geen probleem: ook in de realiteit zijn deze uitdagingen aan elkaar verbonden.

  1. Wat is de rol van çavaria in maatschappelijke veranderingen?

  Met deze beleidsuitdaging stellen we niet in vraag of we verder rond de thema’s welzijn en gezondheid, onderwijs en werkvloer moeten werken, maar op welke manier en op welk niveau wij dit doen. In hoeverre moet çavaria op individuele werking of structurele werking inzetten? Of moet çavaria vooral als expertisecentrum optreden? Wat is de rol van çavaria in de levensdomeinen van maatschappelijke verandering?

   

  2. Hoe organiseren we ons als beweging?

  In deze discussietekst bespreken we wat de rol van çavaria als koepel van verenigingen precies is, en hoe we ons als LGBT+ beweging organiseren. We nemen onder de loep hoe we als beweging best samenwerken om een zo groot mogelijke impact te hebben, en om tegelijkertijd aan te sluiten bij de diversiteit die er is in onze beweging.

   

  3. Over participatie en betrokkenheid

  De manier waarop individuele personen zich betrokken voelen, zich actief willen engageren en opkomen voor hun rechten, heeft invloed op de werking van çavaria. Çavaria moet inspelen op trends in de participatiecultuur, activisme en subpolitiek om in contact te blijven met de noden en wensen van haar achterban. Als we aan betrokkenheid denken, gaat het niet alleen maar over wie op welke manier inspraak heeft, maar vooral ook over het gevoel van betrokkenheid: is er een emotionele betrokkenheid bij onze visie en missie binnen onze organisatie en bij de bredere achterban? 

  4. Omgaan met polarisering

  Hoe positioneert çavaria zich in een maatschappelijk en politiek klimaat dat steeds meer door polarisering wordt gekenmerkt? Of: een discussie over onze brede maatschappijvisie. Hoe verhouden we ons als pluralistische organisatie tot polarisering? Blijven we in de positie van bruggenbouwer of moeten we in bepaalde zaken duidelijk een kant kiezen? Hoe zien we dan de pluralistische organisatie in praktijk?

   

  5. çavaria en intersectionaliteit

  Iedere persoon heeft veel verschillende identiteitskenmerken, zoals leeftijd, nationaliteit, geloof, huidskleur, bezit, genderidentiteit, seksuele voorkeur en genderexpressie. In de werking van çavaria focussen we ons op alles wat met gender en seksuele voorkeur te maken heeft - maar een intersectionele blik stelt, dat het onmogelijk is om de verschillende eigenschappen van een persoon los van elkaar te zien. Door het feit dat we opkomen voor LGBTI personen en ons voor hun belangen inzetten, nemen wij ook andere assen mee. Hoe kan çavaria bewust op een intersectionele manier werken?

   

   

  Er zijn niet alleen maar dingen die zullen veranderen binnen çavaria in de beleidsperiode 2021-2025, er zijn ook vaste bestanddelen en waarden die we zeker meenemen. Uit de bevraging van onze interne en externe stakeholders zien we ook dat we het eens zijn over bepaalde elementen die ook in de nabije toekomst belangrijk zullen zijn in de werking van çavaria.
  Hieronder vind je enkele punten die we zeker willen meenemen in onze werking. Hoe en hoeveel we rond deze thema’s zullen werken, wordt later in het proces van de beleidsplanning besproken: dat zijn onderdelen van de strategische planning. 

  • Çavaria gaat zich in de toekomst met even veel engagement inzetten voor LGBT+ personen.
  • Niet alleen maar engagement, maar ook expertise is een sterk punt van çavaria. çavaria verzamelt heel veel expertise op vlak van seksuele oriëntatie en genderidentiteit, die bjivoorbeeld in de vorm van vormingen, via onze onderwijs-en werkvloer-werking, en via zelf ontwikkelde tools naar buiten wordt gedragen.
  • Çavaria is sterk in haar lobbywerk, en in het omzetten van de interne kennis en expertise in lobbywerk. 
  • Op een algemeen niveau ligt de nadruk op het verbinden van mensen, verenigingen, huizen, deelgroepen in de community, en op inclusiviteit: çavaria wil met haar thema’s een zo groot mogelijk deel van de samenleving bereiken. Onze aspiraties zijn om onze doelgroep als ook de bredere maatschappij te informeren, sensibiliseren en (zelf-)aanvaarding te bevorderen. We zien immers dat de verworven rechten niet vertolken hoe de bredere maatschappij over LGBT+ zaken denkt. Een onderdeel van deze werking is het streven naar een genderinclusieve maatschappij.
  • Çavaria zal verder blijven werken op de domeinen werkvloer en onderwijs: op beide domeinen zien we dat positief beleid met specifieke aandacht voor gender, diversiteit en LGBT-thema’s werkt: niet alleen maar LGBT+ scholieren of werknemers profiteren van een open en positief klimaat, maar alle scholieren en werknemers. Doorheen de stakeholdersbevraging zien we dat de onderwijswerking van çavaria een belangrijk domein is waarin we op dagdagelijkse basis een verschil kunnen maken. KLIQ heeft zich in de afgelopen jaren gespecialiseerd op de professionele werkvloer, ook hierin blijft çavaria haar werking voortzetten. 
  • Al jaar en dag werkt çavaria omtrent welzijn. Meer dan ooit wil en moet çavaria ook in de toekomst rond welzijn binnen de LGBT+ gemeenschap werken; een nood die duidelijk naar voren komt in onze SWOT analyse. 
  • Ook de strijd tegen discriminatie en holebitrans-negativiteit blijft een aandachtspunten binnen onze werking.
  • In de toekomst wil çavaria sterker inzetten op communicatie: intern, als ook naar haar buiten toe.
  • Daarnaast willen we sterker inzetten op community-building binnen onze doelgroep, online en offline, als ook op structureel samenwerken met andere minderheidsorganisaties en andere maatschappelijke actoren.
  • Een internationaal engagement, vanuit een soms geprivilegieerde positie. 
  • Op strategisch vlak willen we ons focussen op impactgedreven werken en keuzes in functie hiervan maken.

  Het opmaken van het beleidsplan is een proces dat het team van çavaria samen met een stuurgroeg en de raad van bestuur doorloopt. çavaria vindt het belangrijk om op verschillende momenten in dit proces terug te koppelen naar en input te vragen aan de verschillende stakeholders van çavaria. Dat zijn de aangesloten verenigingen, de lokale regenbooghuizen, partnerorganisatie uit de gelijke kansen sector, academici, vrijwilligers, het team...

  Proces beleidsplan 2021-2025

  Op 30 november 2019 werd de nieuwe missie en visie, en het beleidsplan goedgekeurd. 

  Missie

  Çavaria zet zich in voor het welzijn, gelijke rechten en gelijke kansen van holebi’s, transgender en intersekse personen*. Çavaria bouwt verder aan een solidaire en inclusieve samenleving met een brede kijk op seksuele oriëntatie, genderexpressie, genderidentiteit en sekse-kenmerken.  Çavaria is een beweging, een belangenorganisatie en een expertisecentrum.  

   (*) Er bestaan veel verschillende termen om je seksuele en genderidentiteit een naam te geven. Sommige mensen kiezen bewust voor geen label. Anderen kiezen voor een heel specifiek label. Belangrijk is dat je hier zelf over kan beslissen. Meer uitleg over termen vind je op https://www.cavaria.be/woordenlijst. 

  Visie

  Çavaria bouwt verder aan een solidaire, gelijkwaardige en rechtvaardige maatschappij waarin elk individu zich zelf kan zijn en eigen keuzes kan maken. Vanuit een pluralistische, inclusieve en intersectionele benadering werkt çavaria op een verbindende, participatieve manier met aandacht voor zelfzorg en authenticiteit.   

  Strategie

  Çavaria zet zich in voor de rechten en het welzijn van homo's, lesbiennes, biseksuele personen, transgender en intersekse personen zowel in Vlaanderen als daarbuiten. Daarvoor lobbyen we bij overheden, werken we projecten uit en ondersteunen we aangesloten verenigingen. We trainen toekomstige leerkrachten, ontwikkelen educatief materiaal voor kleuter-, lager en middelbaar onderwijs en geven brochures uit om mensen te informeren. Met KLIQ ontwikkelen we methodieken en geven we vorming en begeleiding aan verschillende sectoren zoals bedrijven, woonzorgcentra, lokale besturen of de asielsector zodat zij zelf aan de slag kunnen rond onze thema’s. Onze nieuwssite ZIZO brengt interessante verhalen en nieuws. We zijn een relevante stem in het publieke debat door campagnes, aanwezigheid op social media en in reguliere media. Lumi is een opvang- en infolijn voor iedereen met vragen over seksuele voorkeur en gender en vormt een meldpunt voor discriminatie.

  Çavaria komt op voor holebi’s en transgender en intersekse personen en streeft naar gelijke kansen en rechten door te werken op het structurele niveau. Dit doen we door de dialoog aan te gaan met middenveldsorganisaties, sectororganisaties en overheid. We streven steeds naar een inclusieve aanpak, met aandacht voor specifieke noden.

  Missie, visie en strategische doelen

  Het inhoudelijk beleidsplan 2021-2025 vind je hier. Dit bestaat uit verschillende elementen: 

  - Missie, visie en strategie

  - Geschiedenis en evolutie

  - Omgevingsanalyse

  - Beleidsuitdagingen

  - Strategische en operationele doelen. 

  Zakelijk beleidsplan 2021-2025

  Hiernaast is er ook een zakelijk luik. Ook dit kan je hier raadplegen. 

  - Context en schaalgrootte

  - Goed bestuur

  - Financieel beleid en fundraisingsstrategie

  - Integrale kwaliteitszorg

  - Organisatiestructuur en -cultuur

  - Management van personeel en medewerkers

  - Communicatieplan

  - Facilitair beheer

  - Kennis- en informatiemanagement

  Termenlijst - wat bedoelen we precies?

  Authenticiteit

  Authenticiteit is de mate waarin iemand trouw is aan zijn eigen persoonlijkheid, geest, of karakter, ondanks externe krachten en invloeden.

  “Jezelf kwetsbaar kunnen opstellen, is een voorwaarde om authentiek te kunnen zijn. Dat betekent dat we ons echt laten zien zoals we zijn. Dit betekent dat we uit de kast durven komen, niet gewoon met onze seksuele oriëntatie en genderidentiteit, maar met ons volledige mens-zijn. Het betekent dat we loslaten wie we denken te moeten zijn, en meer onszelf kunnen zijn. Als we ons teveel laten bepalen door onze critici, dan durven we ons niet meer echt laten zien. Maar als we volledig stoppen met ons iets aan te trekken van een ander, dan leven we ook niet authentiek.” (Uit Manifest Ventana: zes hartskwaliteiten in een beweging naar oprechte verbinding)

   Çavaria vindt het belangrijk om een veilige ruimte te creëren opdat mensen authentiek zichzelf kunnen zijn.

  Belangenorganisatie

  Çavaria is een belangenorganisatie voor alle holebi’s, transgender en intersekse personen. Çavaria neemt de noden en wensen van de doelgroep mee in lobbywerk, en zet maatschappelijke kwesties op de publieke en politieke agenda.

  Beweging

  Met beweging of ‘community’ bedoelen we activistische individuen en verenigingen binnen de holebi-, transgender en intersekse gemeenschap. Dit valt voor çavaria binnen het sociaal cultureel volwassenwerk. In het kader hiervan neemt çavaria een verbindende als ook kritische rol op binnen de holebi-, trans- en intersekse gemeenschap. Çavaria functioneert ook als laboratoriumruimte en platform waar verschillende visies binnen de gemeenschap ruimte krijgen.

  Expertisecentrum

  Çavaria is een expertisecentrum rond seksuele oriëntatie, genderexpressie, genderidentiteit en sekse-kenmerken. Çavaria initieert en analyseert onderzoek, doet studiewerk en volgt internationale trends en evoluties op. Çavaria vertaalt deze inzichten in concrete tools en concepten.

  Gelijke kansen

  Gelijke kansen is het ontbreken van belemmeringen die verbonden zijn aan sekse, handicap, afkomst, leeftijd, …, voor deelname aan het economische, politieke en sociale leven. (*)

  ‘Don’t just tell a new version of the same story, change the story.’

  (*) Bron: Gelijke Kansen in Vlaanderen

  In eenvoudige taal: iedereen moet dezelfde kansen krijgen in het leven

  Gelijke rechten

  Vanuit een mensenrechtenkader en de toepassing ervan voor de LGBTI-gemeenschap zoals beschreven in de Yogyakarta principes blijven we opkomen voor gelijke rechten. Alle mensen zijn van gelijke waarde en moeten daarom gelijk behandeld worden. Dat is het beginsel van mensenrechten. In de afgelopen jaren werden heel wat recht voor onze gemeenschap verworven, denk een de openstelling van het huwelijk, adoptierechten, meemoederschap en de aanpassing van de transgenderwet. Çavaria zet zich verder in voor het bekomen van gelijke rechten voor holebi’s, transgender en intersekse personen, als ook voor het behouden van deze rechten en hun omzetting in het dagelijkse leven. Het wetgevend kader kan nog steeds verbeterd worden, en de verworven rechten moeten bewaakt worden, in België als ook internationaal waar we zien dat rechten opnieuw dreigen achteruit te gaan.

  In eenvoudige taal: iedereen moet gelijk behandeld worden door de wet

  Gelijkwaardig

  Het gelijkheidsbeginsel is een algemeen principe dat iedere burger (wettelijk) gelijke rechten en een gelijke behandeling in gelijke gevallen toekent. Het gelijkheidsbeginsel kan gerekend worden tot de gelijkheidsrechten onder de grondrechten en/of mensenrechten en is vastgelegd in veel internationale verdragen. Het beginsel heeft met name betrekking op gelijke behandeling ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele geaardheid of burgerlijke staat.

  Precair aan het gelijkheidsbeginsel is dat 'gelijke gevallen' een elastisch begrip is. Een vrouw en een man zijn bijvoorbeeld niet gelijk, maar volgens de geest van het beginsel wel gelijkwaardig.

  Inclusief

  Inclusie is geen onomstreden concept, omdat het woord benadrukt dat er een meerderheid bestaat waar bepaalde personen worden uitgesloten of benadeeld (exclusie).  Als we over inclusie spreken, bedoelen we onze manier van werken. GRIP formuleert het zo: ‘Inclusie is het recht op volwaardige deelname aan de samenleving op gelijke voet met andere burgers, een onafhankelijk leven met gelijke keuzemogelijkheden en met respect voor individuele keuzes.’

  In eenvoudige taal: Je kan even goed meedoen, je hoort erbij en de drempels zijn weggewerkt.

  Bron: GRIP https://www.gripvzw.be/nl/artikel/157/wat-is-het-verschil-tussen-inclusie-integratie-segregatie-en-uitsluiting

  Intersectionaliteit

  Intersectionaliteit of kruispuntdenken bekijkt de identiteit van individuen als een veelvoud van deelidentiteiten die deze samen vormen en niet beperken tot een deelidentiteit. Deze deelidentiteiten zoals genderidentiteit, seksuele oriëntatie, huidskleur, etniciteit, nationaliteit, bezit, opleiding, gezondheid, enz… zorgen voor een combinatie van factoren waarop individuen kunnen worden gediscrimineerd en door onderdrukt; of net privilege kunnen door ondervinden. Deze deelidentiteiten kunnen niet los van elkaar worden bekeken. Kruispuntdenken toont aan hoe twee of meerdere vormen van discriminatie elkaar mede vormen. Kruispuntdenken zet ons aan om kritisch naar samenhangende machtsstructuren in onze wereld te kijken. Iedere persoon heeft met andere woorden vele identiteitskenmerken, die invloed hebben op hoe we in het leven staan, welke kansen we krijgen en hoe we worden waargenomen.

  In eenvoudige taal: het besef dat mensen vanuit verschillende kenmerken tegelijk minder kansen hebben

  Participatief

  Participeren betekent letterlijk ‘deelnemen aan’. Je kan dit op 2 manieren invullen: deelnemen aan het maatschappelijke leven (aan cultuuraanbod, verenigingen, werk, ...), maar ook het deelhebben of het mee vorm geven hieraan. Met participatiecultuur verwijzen we naar de tweede invulling. Çavaria vindt het belangrijk dat burgers niet enkel passieve consumenten zijn, maar ook mee bijdragen en inspraak in beslissingen hebben.

  Pluralistisch

  Een pluralistische benadering neemt het bestaan van verschillende overtuigingen naast elkaar als uitgangspunt. Çavaria erkent met andere woorden een veelheid aan opvattingen en levensbeschouwingen, laat deze naast elkaar bestaan en creëert ruimte tot dialoog.

  Rechtvaardig

  Vanuit een gevoel van sociale rechtvaardigheid willen we onrechtvaardigheden corrigeren en opkomen voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving.

  Solidair

  Solidariteit is een gevoel van verbondenheid dat mensen ertoe aanzet om iets te doen voor anderen. Solidariteit houdt in dat men inziet dat de ander gelijkwaardig is. Het herkent de strijd, het belang of de wensen van de ander als gelijk aan die van zichzelf.

  Verbindend

  Çavaria wil in haar werking verbinding tussen mensen tot stand brengen (vb. In een vereniging of op een activiteit) én tussen die mensen en hun omgeving (vb. Door mee actie te voeren voor rechten). Heel praktisch gaat het over zoeken naar gezamenlijke waarden en drijfveren tussen mensen of groepen met soms verschillende ervaringen en visies, over elkaar versterken en over samen het verschil maken.

  “Verbinding zoeken is de kern van ons mens-zijn. Verbinding met andere mensen geeft ons leven een doel en betekenis. Het geeft ons het gevoel dat we geliefd zijn en ergens toe behoren. Het zorgt dat we onze eigen grenzen kunnen overstijgen. Het betekent dat we niet altijd de sterkste moeten zijn, en altijd alles moeten kunnen of moeten dragen.” (Uit Manifest Ventana: zes hartskwaliteiten in een beweging naar oprechte verbinding)

  Omschrijving in het decreet sociaal-cultureel werk
  Mensen verbinden met groepen, gemeenschappen en de brede samenleving door hen ruimtes te bieden waarin ze zich kunnen ontwikkelen in relatie tot anderen en door hen kansen te bieden op deelnemen en deelhebben aan die groepen, aan gemeenschappen en aan de brede samenleving.

  Toelichting:
  De ‘verbindende rol’ verwijst naar processen waarbij actoren (mensen, groepen, gemeenschappen) op elkaar betrokken geraken met wederzijdse erkenning, vertrouwen en wederkerigheid tot gevolg. In relatienetwerken, groepen en gemeenschappen kunnen individuen zich actief verhouden op anderen, de omgeving en de brede samenleving en er verantwoordelijkheid en eigenaarschap in opnemen. Individuen ontwikkelen zo hun relationeel burgerschap. Daarin ligt de maatschappelijke betekenis van de verbindende rol.

  Welzijn

  Vandale omschrijft welzijn als ‘de toestand dat je je goed voelt’ en welbevinden als ‘het zich goed voelen’. In deze nota en het werk van çavaria gebruiken we bij voorkeur de term welzijn die in beleidscontext het meest gebruikt wordt (Engels: well-being). Çavaria besteedt in haar werk rond welzijn aandacht aan de drie facetten – fysiek, mentaal en sociaal welzijn (en de wederzijdse invloed van deze aspecten op elkaar) – en gaat hierbij uit van een positieve benadering, dus niet alleen van de afwezigheid van depressie, angst, negatieve gevoelens, ... Wel het zich goed voelen om je potentieel te kunnen realiseren in alle aspecten van het leven en bij te kunnen dragen aan de samenleving.

  In eenvoudige taal: je goed voelen

  Zelfzorg

  Als warme organisatie vindt çavaria het belangrijk om actief in te zetten op zelfzorg.

  “We willen voelen dat we het waard zijn om geliefd te zijn en er bij te horen. We willen voelen dat we "genoeg" zijn, dat wat we doen, "voldoende" is. Vaak vinden we onszelf echter niet goed genoeg en soms zijn we onze eigen grootste criticus, terwijl we ons eerst moeten ontfermen over onszelf, willen we ons kunnen ontfermen over een ander. Als we in staat zijn om authentiek te leven, dan tonen we dat we “genoeg” zijn.” (Uit Manifest Ventana: zes hartskwaliteiten in een beweging naar oprechte verbinding)