Wat is kruispuntdenken? 

Kruispuntdenken, ook intersectioneel denken genoemd, is een manier om na te denken over verschil en ongelijkheid. Het vertrekt vanuit de samenhangende en verweven eigenschappen die mensen en groepen van elkaar onderscheiden, zoals gender, geslacht, leeftijd, klasse, cultuur, seksualiteit. Iedereen bevindt zich op het kruispunt van verschillende machtsassen of dimensies, bestaande uit deze verweven eigenschappen (Lutz, 2002). 

Diversiteit en sociale ongelijkheid situeren zich altijd op verschillende, kruisende niveaus. 
Maak daarom van intersectionaliteit een automatisme, rekening houdend met het feit dat onze samenleving superdivers is (Wasserbauer & Dhoest, 2020).

Als witte hetero cisgender vrouw
van 20 jaar oud heb je andere ervaringen, kansen en
discriminaties dan een 60 jarige zwarte homoseksuele trans man.
Bij kruispuntdenken wordt diversiteit dus niet gereduceerd tot één aspect van iemands identiteit maar wordt er naar het totale plaatje gekeken.

Waarom?
 

 • Het is belangrijk dat lerarenopleidingen een leidende rol spelen in het bevorderen van de aandacht voor diversiteit, antidiscriminatie en kruispuntdenken in het brede onderwijsveld.
 • Kruispuntdenken is een onmisbaar denkkader voor iedereen die strijdt tegen verscheidene vormen van uitsluiting en onderdrukking. Het kan leerkrachten in spe helpen om uitsluiting en aanvaarding in een breder maatschappelijk perspectief te zien (wasserbauer & Dhoest, 2020). Kruispuntdenken biedt dus diepgaand inzicht in sociale ongelijkheid en maatschappelijke machtsverhoudingen.
 • Het moedigt toekomstige leerkrachten en hun opleiders aan om te reflecteren over hun eigen identiteiten, vooroordelen, referentiekader en maatschappelijke positie. Het geeft leerkrachten een intersectionele bril om normdoorbrekende en cultureel relevante lesmaterialen te kunnen integreren in hun lespraktijken.
 • Het bevordert inclusief onderwijs in een samenleving die alsmaar meer divers en complex wordt. Het is van cruciaal belang dat leraren(opleiders) in staat zijn een inclusieve leeromgeving te creëren waarin elke student zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt, ongeacht hun identiteit en sociale achtergrond. Dit impliceert ook een kritische houding ten aanzien van een beleid dat ons onderwijssysteem richting geeft, bv.: het verbod op levensbeschouwelijke en religieuze symbolen. 
 • Het helpt leraren(opleiders) beter begrijpen hoe unieke situaties van de studenten (op basis van gender, sekse, etniciteit, leeftijd, seksualiteit etc.) én de combinatie van deze factoren invloed hebben op hun leerervaring.
 • Het draagt bij tot de ontwikkeling van de interculturele competentie van leerkrachten, met de nodige aandacht voor andere factoren zoals sociale klasse, etniciteit, gendernormen, normen op vlak van seksuele diversiteit etc die er heersen binnen de klasgroepen én daarbuiten.
Enkel kruispuntdenken integreren in de lespraktijken binnen lerarenopleidingen is niet voldoende. Het is ook noodzakelijk dat lerarenopleidingen zelf inclusieve en diverse omgevingen worden.

Hoe?

Kruispuntdenken en inclusie toepassen en behouden in de lerarenopleiding is een doorlopende inspanning die begint met een sterke toewijding aan inclusiviteit, antidiscriminatie en sociale rechtvaardigheid. 

Voor uitgebreidere informatie zie pdf ‘visienota kruispuntdenken in de lerarenopleiding’ en de doorverwijslinks onderaan.

Volgende strategieën zijn van belang: 

 • Curriculumontwikkeling: kruispuntdenken mag geen apart onderdeel binnen de lerarenopleiding zijn, maar moet een rode draad zijn. Bv: Niet enkel cursussen OVER diversiteit aanbieden, maar ook diversiteit impliciet verwerken in alle andere cursussen. Naast het gebruik van cursussen over diversiteit, inclusie en sociale rechtvaardigheid, zijn stage-ervaringen waarin studenten kruispuntdenken in de praktijk leren brengen ook van belang.
   
 • Biedt opleidingen over kruispuntdenken voor lerarenopleiders aan, zodat ze effectief kruispuntdenken kunnen onderwijzen en rolmodellen voor hun studenten kunnen zijn. Onderzoek en evaluatie: moedig onderzoek aan dat een kruispuntvisie bevat. Ook onderzoek gericht op het meten van de impact van kruispuntdenken in lerarenopleidingen en in het algemene onderwijsveld hoort hieronder. 
   
 • Werk samen met lokale gemeenschappen, scholen en middenveldorganisaties gespecialiseerd in kruispuntdenken en aanverwante thema’s zodat dat toekomstige leerkrachten en lectoren relevante en bruikbare vaardigheden en kennis ontwikkelen. Deel succesverhalen en best practices met andere lerarenopleidingen om de verspreiding van inclusieve strategieën te bevorderen. 
   
 • Proactief aanwerven van studenten en lectoren met een diverse achtergrond. Verzamel gegevens over de diversiteit in lerarenopleidingen en evalueer regelmatig de voortgang bij het aantrekken en behouden van diverse studenten en lectoren. Pas hierbij beleid en de benaderingen aan op basis van de ervaringen van studenten en lectoren die begaan zijn diversiteit en inclusie. 
   
 • Zorg voor voldoende financiële middelen om de veranderingsprocessen rond het toepassen van kruispuntdenken te ondersteunen. Om de toepassing van kruispuntdenken in goede banen leiden, moeten professionals hiervoor de nodige tijd en middelen krijgen.
   
 • Stel diverse sollicitatiecommissies samen die representatief zijn voor de diversiteit die de lerarenopleiding wil aantrekken. Bv: Een commissie bestaande uit personen die van elkaar verschillen in culturele achtergrond, etniciteit, gender, talent, leeftijd, seksuele oriëntatie… Dit is een extra manier om duidelijk te maken dat iedereen welkom is binnen de lerarenopleiding.
   
 • Creëer een inclusief klimaat waarin alle lectoren en studenten zich welkom voelen, door discriminatie en pesterijen aan te pakken, en het bevorderen van respect voor diversiteit. Bv: Stel een antidiscriminatiebeleid op en wees hier transparant over naar jullie studenten en stagescholen. Lerarenopleidingen kunnen een krachtig signaal geven met een beleid dat stelt dat alle studenten, ongeacht hun religieuze of culturele achtergrond, recht hebben op gelijke toegang tot stageplaatsen
   
 • Ontwikkel mentoringprogramma's waarin ervaren docenten studenten ondersteunen en begeleiden, met speciale aandacht voor studenten uit ondervertegenwoordigde groepen. Dit kan in samenwerking met een diversiteitscoach. Het hebben van een diversiteitscoach in de lerarenopleiding is cruciaal. 
   
 • Bied psychosociale ondersteuning aan studenten die hier nood aan hebben. De staf van deze ondersteuningsdienst is geschoold in sociale uitsluiting, antidiscriminatie, gelijke kansen en inclusie. 

Extra begeleiding nodig?

Je kan een beroep doen op KLIQ om te werken aan een (LGBTI+)inclusief schoolklimaat. KLIQ is het training- en vormingscentrum van Çavaria. Wil je meer weten over wat KLIQ voor je school kan betekenen? Neem dan onze onderwijsbrochure eens door: https://kliqvzw.be/onderwijsbrochure

Daarnaast kan je ook beroep doen op de vormingen en trajectbegeleiding van ella vzw. Ze hebben een aanbod over tal van thema’s, altijd met een focus op kruispuntdenken, gender en etniciteit. Elke vorming kan op maat van een organisatie of team aangepast worden. Stuur voor meer info een mail naar [email protected].

Visienota kruispuntdenken in de lerarenopleiding

De volledige visienota kruispuntdenken in de lerarenopleiding