Nieuwe missie Çavaria

Handen in lucht

Çavaria heeft sinds 2020 een nieuwe missie. Daarin vallen twee dingen op: een grotere focus op welzijn en de toevoeging van de doelgroep intersekse personen. 

De nieuwe missie:

Çavaria zet zich in voor het welzijn, gelijke rechten en gelijke kansen van holebi’s, transgender en intersekse personen*. Çavaria bouwt verder aan een solidaire en inclusieve samenleving met een brede kijk op seksuele oriëntatie, genderexpressie, genderidentiteit en seksekenmerken. Çavaria is een beweging, een belangenorganisatie en een expertisecentrum.   

(*) Er bestaan veel verschillende termen om je seksuele en genderidentiteit een naam te geven. Sommige mensen kiezen bewust voor geen label. Anderen kiezen voor een heel specifiek label. Belangrijk is dat je hier zelf over kan beslissen. Meer uitleg over termen vind je in onze woordenlijst. 

Intersekse 

Intersekse personen hebben seksekenmerken die niet binnen de traditionele man-vrouw opdeling passen. Het gaat om biologische variaties van de geslachtsorganen, hormonen of genen. Intersekse heeft niets te maken met je genderidentiteit (hoe je jezelf voelt), je genderexpressie (hoe je jezelf uit) of je seksuele oriëntatie (tot wie je romantisch en/of seksueel aangetrokken wordt). Het draait om je lichaam. 

Toch zijn er bij de strijd voor het welzijn, gelijke rechten en gelijke kansen heel wat parallellen te trekken tussen intersekse personen, transgender personen en holebi’s. De basis van de problemen die deze doelgroepen ervaren ligt bij de traditionele gendernormen die weinig ruimte laten voor variatie. Volgens die normen is iemand die geboren wordt met een penis een jongen, iemand die stoer en sterk moet zijn en verliefd moet worden op een meisje. Wie niet aan dat plaatje voldoet botst regelmatig tegen problemen aan. 

Holebi’s hebben ondertussen al heel wat rechten verworven, al zijn er nog altijd problemen. Transgender personen hinken wat achterop. Voor intersekse personen is er nog heel wat werk aan de winkel. De ervaring die çavaria heeft opgebouwd in de strijd voor holebi- en transgenderrechten kan nuttig zijn om de interseksbeweging te versterken. 

Uiteraard was çavaria daarvoor ook al solidair met de interseksebeweging en kwamen we zo goed als we konden op voor intersekserechten. In 2019 sloegen we echter de handen in elkaar met Intersekse Vlaanderen. Samen hebben we de middelen en expertise om er voluit voor te gaan, met intersekse personen zelf mee aan het stuur. 

Welzijn 

De afgelopen jaren hebben we samen heel wat bereikt als beweging. Koppels van hetzelfde geslacht kunnen huwen en kinderen adopteren, we worden beschermd door de antidiscriminatiewet, meemoeders worden automatisch erkend als ouder van hun kind, en de transgenderwet is een forse verbetering voor de rechten van transgender personen. Deze juridische verwezenlijkingen zijn belangrijk en een voorwaarde om tot gelijke rechten en gelijke kansen te komen. 

Toch stellen we vast dat het welzijn van holebi’s, transgender en intersekse personen niet automatisch die positieve juridische evolutie volgt. Mensen blijven botsen tegen vooroordelen, maken discriminatie en geweld mee, en voelen zich minder goed in hun vel. Al die factoren leiden tot extra stress, een lager zelfbeeld, soms ook donkere gedachten. Wetten aanpassen is dus niet genoeg. 

Daarom gaat çavaria nog meer inzetten op het verbeteren van het welzijn van onze doelgroepen. Dat doen we op verschillende manieren. Zorgen dat mensen zichzelf kunnen zijn in alle domeinen van het leven is daarbij essentieel. We werken verder aan inclusie op de werkvloer, op onze scholen, in sportclubs en verenigingen, en aan een veilige thuissituatie. En we blijven dwingende normen als heteronormativiteit en cisnormativiteit uitdagen.  

We steken een tandje bij in de welzijnssector, want als mensen problemen ervaren moeten ze bij professionals terecht kunnen voor de juiste zorg. Hulpverleners moeten correct opgeleid zijn om met holebi-, transgender- en interseksespecifieke problemen om te gaan. 

We blijven ons inzetten om wetten te veranderen maar daar stoppen we niet. We blijven gaan tot ieder van ons een waardig leven kan leiden zonder zich zorgen te maken over van wie je houdt, hoe jij je genderidentiteit definieert of wat je seksekenmerken zijn. 

Nieuw logo

Bij de nieuwe missie hoort ook een nieuw logo met vernieuwde baseline voor çavaria. Dat kan je hier downloaden.