Op de algemene vergadering van 21 maart 2015 werd het beleidsplan voor 2016-2020 goedgekeurd. Hier ging een beleidsplanningsproces van een jaar aan vooraf. Dit resulteerde in zeven strategische doelstellingen (SD), die hieronder opgesomd staan. Het volledige beleidsplan en een overzicht van de doelstellingen vind je onderaan de tekst.

SD 1: Maatschappelijke actoren maken gebruik van het aanbod om te werken rond het kruispunt gender en seksuele identiteit.

In het vorige beleidsplan legden we de focus op het sensibiliseren, een 'wake up call'. Uit de analyse in kader van de beleidsplan blijkt dat er vandaag vanuit heel wat organisaties interesse is om te werken rond gender en seksuele identiteit. De gevoerde campagnes hebben dus vraag gecreëerd naar ondersteuning en input, waar çavaria momenteel niet aan kan beantwoorden. In deze beleidsperiode gaan we  een stap verder en verleggen de focus van sensibiliserende campagnes naar ‘capacity building’ van actoren die binnen hun werking (organisatiestructuur of -cultuur, aanbod, communicatie enz.) initiatieven willen ontplooien m.b.t. het kruispunt gender en seksuele identiteit. De maatschappelijke actoren waar we op willen inzetten zijn onderwijs, middenveld, welzijnssector en lokale actoren. Op termijn willen we ons ook richten op bedrijven, overheidsdiensten en ngo's.

SD 2: Çavaria verhoogt het psychisch en fysiek welzijn van holebi’s en transgenders door de welzijnssector te wijzen op specifieke welzijnsproblemen en door zelf te zorgen voor een kwaliteitsvolle opvang en doorverwijzing binnen de beweging.

Çavaria wil het fysiek en psychisch welzijn van holebi's en transgenders verhogen.  Uit onderzoek blijkt dat holebi’s en transgenders een lager welzijn hebben,  kwetsbaarder zijn voor depressie en een groter risico hebben tot het ondernemen van een suïcidepoging. Problemen op vlak van mentaal welbevinden zijn geassocieerd met minderheidsstressoren zoals geïnternaliseerde homonegativiteit, genderidentiteit, sociale identiteit en stigmabewustzijn. Jonge lesbische en bi-meisjes, oudere holebi’s, en transgenders zijn kwetsbare groepen.

Om het fysiek en psychisch welbevinden te verhogen, wil çavaria in de eerste plaats de welzijnssector structureel veranderen. We wijzen de welzijnssector en haar beleidsverantwoordelijken op het belang van een categoriale aanpak van specifieke holebi- en transgendergerelateerde problemen (vb. een hulpverleningsaanbod specifiek gericht op holebi’s en transgenders) naast die van een inclusieve aanpak (vb. een algemeen loket voor de hele bevolking). We vormen en begeleiden de actoren die een categoriale aanpak willen ontwikkelen (zie SD 1). Voor groepen die baat hebben bij een categoriale aanpak maar die in de huidige welzijnssector niet vinden, investeren we in het ondersteunen en structureren van onthaal en opvang in de holebi- en transgenderverenigingen en roze huizen. Çavaria zet in op een kennisnetwerk van individuen binnen de bestaande structuren van de welzijnssector, zodat de kwaliteit van doorverwijzing verbetert. Lumi zorgt voor een anonieme opvang- en luisterlijn. Voor transgenders wordt er via het TrangenderInfoPunt of via een Transfoon telefonische opvang voorzien.

SD 3: Çavaria slaat bruggen met andere minderheden/groepen in de samenleving op basis van gedeelde waarden en levenservaringen, ook binnen de achterban.

Çavaria waarborgt de (super)diversiteit in de eigen werking en in haar samenwerking met andere organisaties. In de keuze van werkvormen en in de keuze van een samenwerkingsmodel met maatschappelijke actoren wil çavaria maatwerk bieden en actief ingaan op de heterogeniteit aan waarden, normen en attitudes. We willen verbindend werken op basis van gedeelde waarden en levenservaringen en hierbij in de eerste plaats ook interne discriminatie in de achterban aanpakken. Solidariteit is dan een logisch gevolg van het verenigen van mensen rond dezelfde waarden en levenservaringen.

SD 4: Çavaria komt op voor de rechten van holebi's en transgenders.

Aan het opkomen voor rechten geven we een ruimere invulling dan in het vorig beleidsplan. We werken ongelijkheden weg door in te zetten op wetgeving en praktijkuitvoering door lobbywerk en maatschappelijke acties. Çavaria geeft input voor verbetering van bestaande wetgeving en initieert nieuwe wetsvoorstellen. We kaarten ongelijkheden aan op vlak van bureaucratie en administratieve uitvoering. Çavaria voert en ondersteunt maatschappelijke acties die opkomen voor gelijke rechten van holebi's en transgenders. Op internationaal vlak focust çavaria op de rol van België en Vlaanderen als voortrekker m.b.t. holebi- en transgenderrechten in Europa en in de wereld.

SD 5: Çavaria speelt een toonaangevende rol in de communicatie over gender en seksuele identiteit en in de driehoek onderzoek, beleid, middenveld.

Çavaria speelt vanuit haar rol als expertisecentrum en vanuit de legitimiteit van de achterban een toonaangevende rol in communicatie en framing m.b.t. gender en seksuele identiteit. De communicatie en framing heeft een sterke invloed op het maatschappelijk debat en heeft een empowerend effect voor de eigen achterban. Effectieve maatschappelijke verandering komt door een intensieve samenwerking tussen onderzoek, beleid en middenveld. Çavaria wil hierin een spilfiguur zijn.

In de komende beleidsperiode zorgen we tevens voor een zorgvuldige en evenwichtige beeldvorming als het gaat over de globale mensenrechtensituatie van holebi's en transgenders door te werken aan eigen cultuurgevoeligheid en een kader voor onze buitenlandse berichtgeving.

SD 6: Çavaria heeft een beter bereik door in te  zetten op het lokale en regionale niveau.

Nabijheid is een belangrijk criterium om mensen te bereiken. Het lokale niveau is het niveau waarin mensen dagdagelijks samen-leven en ook superdiversiteit in praktijk gebracht wordt. Met de hervormingen binnen de provincies, neemt çavaria een sterkere rol op in de lokale en de regionale werking. Çavaria faciliteert huizen en verenigingen om hun rol op het lokale en regionale niveau op te nemen. We hanteren hiertoe het principe van de subsidiariteit (wat de verenigingen en huizen opnemen, neemt çavaria niet op). Çavaria daagt huizen en verenigingen uit om naast gemeenschapsvormend, ook op (boven)lokaal vlak een culturele, educatieve en activerende rol op te nemen, gelijke kansen te bewerkstelligen en een rol te spelen in opvang en onthaal m.b.t. welzijnsvragen.

SD 7: Çavaria bouwt verder aan een kwaliteitsvolle organisatie

Daarnaast is het ook belangrijk om aan te geven wat voor organisatie we willen zijn/worden. Hiervoor kregen we heel wat input tijdens het beleidsplanningsproces. We werken verder aan een integraal kwaliteitsbeleid. Hierin focussen we op een werkbare en gedragen structuur, een heldere interne en externe communicatie en een actueel vrijwilligers- en personeelsbeleid.

Beleidsplan 2016-2020: Over superdiversiteit en nabijheid